Tháng Sáu 30, 2021

DỰ ÁN ĐIỆN GIÓ LIÊN LẬP

HỢP ĐỒNG LẮP ĐẶT 12 TUABIN 4.0MW DỰ ÁN ĐIỆN GIÓ LIÊN LẬP HUYỆN HƯỚNG HÓA TỈNH QUẢNG TRỊ   Năm 2020, Công ty IBS

DỰ ÁN ĐIỆN GIÓ PHONG LIỆU

HỢP ĐỒNG LẮP ĐẶT 12 TUABIN 4.0MW DỰ ÁN ĐIỆN GIÓ PHONG LIỆU HUYỆN HƯỚNG HÓA TỈNH QUẢNG TRỊ.   Dự án Nhà máy điện