CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG
CÔNG NGHIỆP DỊCH VỤ VIỆT NAM

Share price

GDCK $5.99
EN-Paris €5.41

Mar 17, 2020 14:04 GMT

Events

Fourth Quarter 2020 Earnings
Conference Call

Chính sách của Chúng tôi

IBS đang áp dụng chính sách thông tin đối thoại thường xuyên với các nhà đầu tư, Cổ đông và Thị trường để đảm bảo công bố kịp thời thông tin toàn diện về hoạt động của Công ty và chỉ bị giới hạn bởi các yêu cầu bảo mật dành cho một số thông tin nhất định.

Thông tin cho các nhà đầu tư, thị trường và truyền thông diễn ra thông qua các thông cáo báo chí, các cuộc họp định kỳ với các nhà đầu tư, cổ đông, cộng đồng tài chính và báo chí, bên cạnh các thông tin toàn diện có sẵn và được cập nhật liên tục trên trang web của Công ty.

Profile overview

EXPLORE THE FEATURES

ĐỐI TÁC

TOÀN CẦU

TIN TỨC CỔ ĐÔNG